Podmínky pro ochranu osobních údajů

I. Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GPDR) je BETON OBKLADY DLAŽBA s.r.o., IČO 052 04 933 se sídlem 1. Máje 1270, 735 14 Orlová (dále jen správce).

2) Kontaktní údaje spravce jsou na provozovně v areálu Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná

3) Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Valenta Luděk, majitel firmy

II. Osobní údaje a jejich využití

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, které přináší smluvní vztah, tedy objednávka mezi Vámi a správcem, při objednávce potřebujeme Vaše osobní udaje jako je jméno, příjmení, adresa popřípadě  kontaktní telefon, email. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smluvní vztah, tedy objednávku plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR s takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas
Osobní údaje správce zpracovává sám a to za učelem objednávání zboží a služeb pro zpracování vaší zakázky či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracovávám tyto údaje: jméno, přijmení, adresa, telefonní číslo, email. Jedná se o data zpracovávaná pro plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, dańových a dalších právních povinnosti určené zákony. Veškeré údaje získané od vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám.

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• v případě reklamace nebo poptávky po dobu 2 let
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV. Vaše práva

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:
právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V.Závěrečná ustanovení

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce mailem či po telefonu.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

KONTAKT